Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

fogorvosi járóbeteg, fogászati szolgáltatás ellátására

 

I. Általános szabályok:

Eltérő írásos megállapodás hiányában jelen Általános szerződési feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a HERBADENT-Herceg Kft. (székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 36. 3.em.2.) (Szolgáltató) által végzett valamennyi egészségügyi szolgáltatásokra, valamint minden, a Szolgáltató által kötött szerződésre.

II. Fogalom meghatározások:

 1. Szolgáltató: HERBADENT-Herceg Kft. Székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 36. 3.em.2. Telephely: 1068 Budapest, Benczúr u. 48. fsz.2. és 1023 Budapest, Zsigmond tér 8. 1. em. 11. Cégjegyzékszám: 01-09-896934Adószám: 14281581-1-42A Szolgáltató rendelkezik a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel, mely az érdekkörében eljárókra is kiterjed.

2. Megrendelő: az egyedi szolgáltatási szerződésben megnevezett páciens, illetve írásbeli MSZ hiányában a szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő személy.

3. Egyedi szolgáltatási megbízási szerződés (MSZ): A Szolgáltató rendelőjében kiállított valamennyi olyan jogi nyilatkozat összessége, amely a teljes kezelési folyamatot jelentő szolgáltatói tevékenység végzéséhez szükséges, és amelyet a Szolgáltató nyomtatványain a Megrendelő páciens és törvényes képviselője aláírásával ellát, vagy amelyet a Szolgáltató részére személyesen átad a kezelések előtt, annak során és annak befejezése után (úgy mint Kezelési terv, Fogászati anamnézis lap, Műtéti kezelési hozzájárulás, Műtét előtti tájékoztató, Műtétet követő tájékoztató, Adatkezelési Nyilatkozat, illetve bármilyen más, akár a jövőben bevezetésre kerülő új formanyomtatvány vagy a kezelésekkel kapcsolatos orvosi vagy páciens tájékoztató, vagy egyéb nyomtatvány, esetleg további nyilatkozati nyomtatványok, azok elnevezésétől függetlenül). Szolgáltató kifejezetten fenntartja a jogot orvosi és kezelési dokumentumainak folyamatos továbbfejlesztésére.

A Szolgáltató és a Megrendelő közötti szerződés a szolgáltatás igénybevételével (ráutaló magatartással) akkor is létrejön az ÁSZF szerinti tartalommal, ha az MSZ aláírására valamilyen oknál fogva nem kerül sor.

 1. Szolgáltatóval együttműködő orvosok: a Szolgáltatóval bérleti vagy együttműködési jogviszonyban (pl. kezelőszék-bérlet, rendelő helyiség bérlete stb.) álló olyan fogorvosok, akik a saját szakmai felelősségbiztosításukkal állnak helyt a saját praxisukban végzett fogászati tevékenységükért. A Szolgáltatóval együttműködő más orvosok páciensei nem a Szolgáltató páciensei. A Szolgáltató nem felel a Szolgáltatóval együttműködő orvos engedélyeiért.

 

III. A felek közötti szerződéses jogviszony tartalma:

1. A felek a Megrendelő által választott fogorvosi járóbeteg-ellátási szolgáltatás(ok) és az ehhez szükséges anyagok megrendelését, tartalmát jelen ÁSZF feltételei és az ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező MSZ szerinti tartalommal határozzák meg.

Amennyiben az MSZ mást nem tartalmaz, az egyedi szolgáltatási szerződést a felek határozatlan időre kötik meg, amely időtartam alatt az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelésére, teljesítésére jelen szerződés feltételei szerint kerül sor az aktualizált MSZ-ben rögzített feltételek szerint.

2. A Kezelési terv a Szolgáltató javaslatán alapul, melyet Megrendelő külön erre irányuló kifejezett nyilatkozat nélkül azzal hagy jóvá, hogy a kezelés a Szolgáltató által megkezdődik. A Kezelési tervtől Szolgáltató jogosult önállóan eltérni, azonban nagyobb szakmai eltérések esetén köteles előzetesen a Megrendelővel egyeztetni. A kezelési terv változása maga után vonhatja a kikalkulált árajánlat automatikus módosulását.

3. Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fogszakorvosok, szakasszisztencia és alvállalkozók igénybevételével teljesíti az MSZ szerint vállalt szolgáltatás(oka)t, biztosítja az ehhez szükséges fogtechnikai és egyéb anyagokat a kezelést ellátó fogorvos és a Megrendelő által egyeztetett időpontokban és gyakorisággal.

Az MSZ vagy az annak tartalmát képező egyes nyilatkozatok aláírásával szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítéséhez – különösen a fogászati ellátáshoz, a fogtechnikai tevékenységhez, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez, fogszabályzáshoz, – a Szolgáltató alvállalkozókat is igénybe vesz, akiknek a tevékenységéért úgy felel, mintha az alvállalkozóira bízott tevékenységet saját maga látta volna el. A Szolgáltató e közvetített szolgáltatásokat is értékesítheti változatlan formában és tartalommal, de nem feltétlenül változatlan áron a Megrendelő részére.

 

IV. Garancia

 1. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra nézve, hogy kizárólag esztétikai okokból fellépő reklamáció esetén kizárja a felelősségét kifejezetten a fogszabályozási, parodontológiai, dentoalveoláris sebészeti eredmények szubjektivitását tekintve, amennyiben a fogszabályozási tevékenység, dentoalveoláris műtétek végeredménye szakmailag (orvosilag, anatómiailag) az előre tervezett eredménnyel járnak, azonban azt a paciens kizárólag esztétikai okokból elfogadni nem tudja. Endodoncia kezelések tekintetében Szolgáltató garanciát nem vállal.
 1. Kötelező fogászati kontroll: A Szolgáltató ezúton is tájékoztatja a Megrendelő pácienst, hogy a fogászati kezelés befejezését követően, így különösen parodontológiai kezeléseket követő utógondozás keretében rendszeres fogászati kontroll szükséges mindaddig, amíg a kezelőorvos ennek elmaradását vagy ritkítását el nem rendeli.

A dentoalveoláris műtéteket, különös tekintettel a fogbeültetéseket követően a sebgyógyulás időszakában (8-16 nap) két naponta kontroll vizsgálat, a teljes körű garancia biztosításához évi három alkalommal professzionális szájhigiéniai kezelés szükséges, melyet Szolgáltató végezhet el, valamint évenkénti röntgen kontroll szükséges. Ennek elmulasztásából eredő kockázatok kizárólag a Megrendelőt terhelik.

 1. A Szolgáltató a jogszabályban előírt kötelező esetekben és az abban foglalt kötelező időtartamban vállal jótállást. A szavatosság és jótállás során a kijavítás vagy kicserélés helye a Szolgáltató mindenkori rendelője.

A jótállás nem terjed ki más fogászat igénybevételével, vagy az utazással kapcsolatos költségek fedezésére; a fogpótlás elvesztésére; az olyan hibákra és sérülésekre, amelyek nem rendeltetésszerű használat vagy baleset következtében jönnek létre; az olyan hibákra és sérülésekre, amelyek megállapíthatóan abból adódnak, hogy a Megrendelő nem tartotta be a Szolgáltató utasításait vagy a Megrendelő helytelen életmódja, rossz szokása (fogcsikorgatás) eredménye; ezenkívül: amennyiben a Megrendelő az előírt kontrollvizsgálaton ellenőrzésen nem jelent meg; a Megrendelő a Szolgáltató által javasolt kezeléseket nem vette igénybe vagy a panasza a be nem fejezett kezelési sorozat eredménye; vagy nem követi a fogorvos utasításait; a Megrendelő nem megfelelő szájhigiénéje, dohányzás, alkoholfogyasztása vagy kábítószer fogyasztása következtében kialakuló panaszok esetére; a fogművek nem megfelelő gondozása, karbantartása esetére; és amennyiben a Megrendelő a kezelés alatt, vagy a kezelést követően más szolgáltatótól vesz igénybe fogászati kezelést vagy fogtechnikai munkát;
vagy ha a minőségi kifogást határidőn belül bejelenti, de a kifogás, orvoslását nem teszi lehetővé.

V. A szolgáltatás ellenértéke: kezelési díjak, költségek, számlázás

 1. A Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatások díjairól, anyagköltségeiről a Megrendelőket honlapján és a rendelőiben kifüggesztett árlistával is tájékoztatja. A kezelések illetve az egyes anyagok díja a Kezelési terv illetve a MSZ szerint fizetendő.
 1. Az MSZ szerint elvégzett kezelések konkrét díjtételei, a kezelésekhez felhasznált anyagok, a technikai eszközök illetve a közvetített szolgáltatások költségei az MSZ-ben, illetve a kezelések befejezésekor kerülnek rögzítésre, számlázásra. A számlázásra a számlázás napján a Szolgáltatóra érvényes és hatályos számviteli és adójogi előírások alkalmazandók.
 1. Amennyiben a szolgáltatáshoz nem kapcsolódik fogtechnikai költség, az alkalmanként elvégzett kezelés díja kezeléskor fizetendő. Az MSZ szerint az aktuális díjjegyzék figyelembe vétele mellett átalánydíjazás is megállapítható.
 1. Az MSZ szerint díj- és anyagköltségek az Kezelési terv részeként kerülnek meghatározásra a Megrendelő páciens egyedi kezelési igényeinek függvényében. Eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltató által adott költségtervezet, ajánlat 30 napig érvényes.Ezt követően a Szolgáltatónak jogában áll a díj-, és anyagköltség változtatására.Ettől függetlenül is módosulhatnak az MSZ-ben előirányzott díjtételek a kezelés befejezéséig a kezelés során előre nem látható beavatkozások, gyógyító tevékenység következtében.
 1. Megrendelő az egyes kezelés(ek) vagy a kezelés jellegétől függően egy adott kezelés sorozat végeztével állítja ki szolgáltatásairól, az anyagköltségekről, a teljesítéséhez kötődő közvetített szolgáltatások ellenértékéről a számláját. A számla aláírásával a Megrendelő a Szolgáltató szerződésszerű teljesítését és a számla átvételét igazolja, továbbá tudomásul veszi, hogy a kezeléssel kapcsolatosan utólagos reklamációt nem kezdeményez.

 

VI. Fizetési feltételek és a kezelés lemondás

 1. Az előző pontok szerint kiállított számlák tartalmazzák a fizetési kötelezettség teljesítésének módját és határidejét. Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a Polgári törvénykönyv szerinti késedelemi kamat összege. A fizetési kötelezettség teljesítése a Szolgáltató által elfogadott módon (készpénz, bankkártya, szerződött partner egészségbiztosítási kártyája stb.) történhet.
 2. Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a megkezdett kezelés az elfogadott kezelési terv birtokában a kezelőorvos hozzájárulása nélkül nem módosítható. Szolgáltató tájékoztatja továbbá a Megrendelőt, hogy a kezelésekre történő bejelentkezés legkésőbb a kezelés időpontját megelőző 24 órán belül mondható le. Amennyiben az időpont 24 órán belül nem kerül lemondásra, a Megrendelő részére a Szolgáltató 5.000,-Ft lemondási adminisztrációs díjat számít fel, melyet a következő kezelés számlájával együtt számít fel.

VII. Adatkezelés, adatvédelem, tájékoztatások

1. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott és a Megrendelőről az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, személyazonosító adatait az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa. Hozzájárul ahhoz is, hogy gyógykezelésének kizárólagosan orvosi vonatkozású adatait, tapasztalatait a Szolgáltató tudományos, kutatási célokra felhasználja.

Egyebekben a külön Adatkezelési és Jogi nyilatkozatban foglaltak irányadóak.

2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben az MSZ-hez mellékelt, általa aláírt Fogászati anamnézis lap elnevezésű adatlapon az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások, gyógykezelések tartalmának megválasztásához szükségesek, úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljes körűek és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót tájékoztatni köteles.

3. A Megrendelő tudomásul veszi és nem ellenzi, hogy biztonsági okokból a Szolgáltató Rendelőben külső biztonsági kamera működik ezért hang- és képfelvétel készülhet, amely felvételek tartalmát a Szolgáltató szükség esetén kizárólag rendőrhatóságnak jogosult bemutatni. A felvételkészítés során a Szolgáltató a hatályos képrögzítési és adatvédelmi jogszabályokat betartja.

4. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy elérhetőségi adatait a Szolgáltató adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a Szolgáltató a kezelési időpontokról vagy azok esetleges változásairól őt tájékoztassa. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő ezen adatait harmadik személyeknek nem adja ki.

5. A Szolgáltató a rendelőben jól látható helyen kifüggeszti a betegjogi tájékoztatót, azaz a betegjogi képviselő elérhetőségét.

6. Szolgáltató az általa okozott kárért köteles helytállni a hatályos polgári jog és a speciális szakmai és felelősségbiztosítási szabályok szerint, a kárfelelősségi kizáró nyilatkozatot a jelen Általános szerződési feltételekben és az egyes kezelési terveken kell feltüntetni.

 

VIII. Egyéb rendelkezések

 1. Megrendelő az MSZ, a Kezelési terv aláírásával elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte, kifogás emelésére kizárólag a kezelés megkezdését megelőzően (akár a kezelés megtagadásával) van mód. A Megrendelő paciens a kezelés engedélyezésével tudomásul vesz, hogy a felek jogviszonyát a jelen ÁSZF és MSZ képezi, és az annak tartalmát nem vitatja.
 1. Jelen ÁSZF és az MSZ együttesen tartalmazzák a szerződő felek szerződés megállapodását.
 1. Az ÁSZF-ben és az MSZ-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári törvénykönyv, valamint az egészségügyre, az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
 2. Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, amely elsősorban jogszabályváltozások, szakmai előírások, változása esetén következik be.


Hatály: 2022. január 1.

HERBADENT Biológiai Fogászat (HerbaDENT-Herceg Kft.)
mint Szolgáltató képviseletében:
Dr. Herceg Anita