Jelen weboldalt (a hiperhivatkozásokon keresztül elérhető külső weboldalak kivételével) a HerbaDent-Herceg Kft. (székhely: 1071 Budapest, Damjanich u. 36., cégjegyzékszám: 01-09-896934, adószáma: 14281581-1-42) kezeli.

Bevezetés

A weboldal megnyitásával ön elfogadja, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelezi önt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a weboldalt, sem az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat.

Szerzői jog

A weboldal szerzői jogi műnek minősül. önnek jogában áll a weboldal egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztatás céljából teszi.
Az ön által készített valamennyi másolatnak (ide nem értve a weboldal merevlemezre mentett változatát) tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © HerbaDent-Herceg Kft.. Minden jog fenntartva.
Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének tájékoztatási célon túli (pl. kereskedelmi célú) másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése az HerbaDent- Herceg Kft., mint szerző írásos hozzájárulása nélkül.
Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél weboldalába.
A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzőt kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként és/vagy képenként és/vagy videónként bruttó 25.000.- Ft. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a weboldalt. Szerzői jogi jogsértés esetén az HerbaDent-Herceg Kft. közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Felelősség

A weboldal tartalmát a HerbaDent-Herceg Kft. a lehető leggondosabban állította össze, azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik és a HerbaDent-Herceg Kft. döntésétől függően változik/változhat. Erre tekintettel a HerbaDent-Herceg Kft. nem vállal felelősséget a weboldal pontosságáért és
teljes körűségéért, helyességéért, naprakészségéért, sem a weboldal megszakítás- és hibamentes működéséért.
A törvény által megengedett mértékig a HerbaDent-Herceg Kft. ezennel kizár minden felelősséget a weboldal ön által történő használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

◦    az ön bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a weboldalon közzétett információ, adat vagy szolgáltatás ösztönözte önt;
◦    a weboldal használatának lehetetlensége;
◦    a weboldalon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányosságavagy elavultsága.Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés a HerbaDent-Herceg Kft. szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.

Hiperhivatkozások

Weboldalon szereplő hiperhivatkozások (linkek) csak a könnyebb elérést szolgálják, és egyik hivatkozás szerepeltetése sem jelenti a HerbaDent-Herceg Kft. jóváhagyását a hiperhivatkozáson keresztül elérhető weboldal tartalmát illetően. A HerbaDent-Herceg Kft. nem vállal felelősséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért. A weboldalon és a hiperhivatkozáson keresztül elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

Beágyazott technológia

A weboldal beágyazott lejátszó technológiákat használhat (pl. youtube). A weboldal használatával ön elfogadja a weboldal használatának feltételeit. Azzal, hogy beágyazott technológiát használ a weboldalon, az adott beágyazott technológia használatának feltételeit is elfogadja. (Youtube esetén: www.youtube.com/t/terms).
Beküldött információ
Betartva a 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), a 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) és egyéb jogszabályok rendelkezéseit, abban az esetben, ha ön – személyes adaton, különleges adaton kívül – bármilyen információt vagy anyagot küld a HerbaDent-Herceg Kft. számára, ezzel beleegyezik abba, hogy ezt az információt és anyagot a HerbaDent-Herceg Kft. térítésmentesen felhasználhassa marketing és egyéb célokra, és a küldéssel megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait.
A weboldal azon részein, ahol a weboldal felhasználói által beküldött információk szerepelnek, a beküldött információkat a HerbaDent-Herceg Kft. nem ellenőrzi, és kizárja a felelősségét az ilyen információkért.

Adatvédelem

Adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatban ön a következő linken keresztül tájékozódhat: https://biologiaifogaszat.hu

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van weboldallal kapcsolatban, a következő elérhetőségen kapcsolatba léphet a HerbaDent-Herceg Kft.-vel: e-mail cím: info@biologiaifogaszat.hu, telefonszám: 20/923-9683
 fax: —.
Tárhelyszolgáltató adatai

Egyéb rendelkezések

A HerbaDent-Herceg Kft. fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására. A jelen jogi nyilatkozatra és a weboldal ön által történő használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.
Név: Viacom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 2225 Üllő, Gyár utca 8.
Elérhetőség: info@viacomkft.hu
Lezárva: 2018. június hó 1. nap
Dr. Herceg Anita 

Ügyvezető Igazgató HerbaDent-Herceg Kft.